Naar boven

Privacybeleid Milgro B.V.

Milgro B.V., hierna te noemen Milgro, gaat overeenkomsten aan met klanten, leveranciers, business partners en andere partijen. Daarbij kan het voor Milgro noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verwerken. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens dit zijn, wat wij daarmee doen en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens.

Soort gegevens
Milgro verwerkt persoonsgegevens van (medewerkers van) klanten en van (medewerkers van) leveranciers, business partners en andere partijen. Daarbij vragen en verwerken wij alleen die persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Wij streven dan ook naar minimale gegevensverwerking. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:  
  • voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

Indien u niet bereid bent om de noodzakelijke persoonsgegevens ter beschikking te stellen, zal dat er toe kunnen leiden dat we de gewenste overeenkomst of samenwerking niet kunnen aangaan of uitvoeren.

Doelen van de verwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om een overeenkomst met u te kunnen aangaan en daaraan optimaal uitvoering te kunnen geven. Wij zijn u graag zo goed mogelijk van dienst. Wij gebruiken uw naam, telefoonnummer en e-mailadres bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden over de voortgang van de dienstverlening.
  • Om business partners (zoals dienstverleners in afvoer, handling, transport en verwerking/recycling van afvalstoffen) of leveranciers in staat te stellen hun feitelijke werkzaamheden uit te voeren. 
Bewaartermijnen
Wij bewaren de gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde opdrachten of diensten uit te voeren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht. 

Privacymaatregelen
De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij nemen daarnaast passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is, dat onze veiligheidsmaatregelen adequaat zijn en dat deze regelmatig op hun werking gecontroleerd worden. Bovendien zijn wij met al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht overeengekomen. De wet- en regelgeving betreffende privacy (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt daarbij nageleefd. De informatie kan worden opgeslagen en verwerkt binnen de EU of andere delen van de wereld.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan andere partijen (derden) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of op grond van een wettelijk voorschrift. 

Uw privacyrechten
U kunt schriftelijk een overzicht opvragen van uw gegevens die door Milgro worden verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat deze zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij de afdeling Quality & Legal.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u uiteraard graag als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van Milgro, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de afdeling Quality & Legal van Milgro via service@milgro.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan door Milgro worden aangepast. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. De aangepaste privacyverklaring geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Milgro.

Rotterdam, 24 mei 2018 – Versie 2.1